ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಹೆಸರುಗಳು (ಶ್ರಿಯುತರು)

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.

1.

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ೨ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

080-22252373

2.

ಡಾ||ಎನ್ ಮಂಜುಳಾ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ., ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560009.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22244556

3.

ಡಾ||ಏಕ್‌ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ #251,2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22340259 / 080-22033484

4.

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಬಿ. ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಬೆ.ವಿ.ಕಂ., ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22354929

5.

ಡಾ||ಆರ್.ಸಿ.ಚೇತನ್, ಐ.ಆರ್.ಎಸ್

ಬೆ.ವಿ.ಕಂ., ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು)

080-22340055

6.

ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಬೆ.ವಿ.ಕಂ., ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

080-22354926

7.

ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಆರ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ., & ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕವಿಪ್ರನಿನಿ., ನೌಕರರ ಸಂಘ,ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560009.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22258537

8.

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ., & ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಂಘ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22281049

9.

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಟಿ.ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್

ಬೆ.ವಿ.ಕಂ., “ಬೆಳಕು ಭವನ”, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

080-22266011

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-02-2020 11:55 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin