ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

Contact - Us - BMASZ

BMAZ SOUTH ZONE

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
CEE (BMAZ SOUTH) 9449045888 080 22113868 cebmaz@bescom.co.in Chief Engineer, Bengaluru Metropoliton Area Zone (BESCOM)No 14/3, 3rd Floor, Maharshi Aravinda Bhavan,CFC Building,Nrupathunga Road, Bengaluru-560001
SEE (BMAZ) 9449046585 080 22114420 sebmaz@bescom.co.in
CA (BMAZ) 9449844680 080 22113803 cabmaz@bescom.co.in

SOUTH CIRCLE

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
SEE 9449877444 080 22237193 sesouth@bescom.co.in Chief Engineer, Bengaluru Metropoliton Area Zone (BESCOM)No 14/3, 3rd Floor, Maharshi Aravinda Bhavan, CFC Building, Nrupathunga Road, Bengaluru - 560001
EE 9449046584 080 22230636 eeosouth@bescom.co.in
DCA 9449820866 080 22232186 dcasouth@bescom.co.in
EE (Civil) 9449009202     eecivilsouth@bescom.co.in

Koramangala Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9449844613 080 25631788 eekoramangala@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM No 6, 7th Main Road, 80 feet Road, Kormangala, Bengaluru - 560034
AEE (Office)       aeeokoramangala@bescom.co.in

S3 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 94498 44663 080 25716045 aees3@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Austin Town, BDA Complex, Neelasandra, Bengaluru- 560047
AET 9741601111     aets3@bescom.co.in
AAO 9449840842 080 25704933 aaos3@bescom.co.in

O&M - Austin Town

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840447 080 25510071 aeaustintown_s3@bescom.co.in B.D.A Complex, Opposite Neelasandra Bus Stop,Bengaluru- 560047
JE-1 94498404479449840446 080 25510071  

O&M - Murgesh Palya

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840444 080 25220805 aemurgeshpalya_s3 @bescom.co.in Old Airport Road, Murgesh Palya, Bengaluru- 560017
JE-1 9449840445 080 25220805  
JE-2 9482366952 080 25220805  

S4 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844664 080 25532339 aees4@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, BDA Complex, Below RTO Office, Koramangala, Bengaluru -560034
AET       aets4@bescom.co.in
AAO 9449840843 080 25502953 aaos4@bescom.co.in

O&M - Koramangala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840452 080 25539656 aekoramangala_s4@bescom.co.in #418, 17th Main, Above Canara Bank, 4th Block Koramangala, Bangalore
JE 9449868075     s4aekbcs.work@gmail.com

O&M- Adugodi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840452       #418, 17th Main, Above Canara Bank, 4th Block Koramangala, Bangalore
JE 9449840451      

S7 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 94498 44667 080 25220806 aees7@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, HAL Talakaveri layout Basavanagar Near Basavanagar Bus Stop Bangalore:- 560037
AET       aets7@bescom.co.in
AAO 9449840844 080 25226774 aaos7@bescom.co.in

O&M - Kundalahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840457 080 28543854 aekundalahalli_s7 @bescom.co.in ITPL Main Road, 3rd Stage, Near Royan International School Kundalahalli , Bangalore:- 560037.
JE 9449840456 080 28543854  

O&M - Munnekolala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840458       Itpl Main Road, 3Rd Stage, Near Royan International School Kundalahalli

O&M- Panatur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840459       Near Chowdeshwari Temple Street, Marathalli, Bangalore
JE 9449840461      
JE 9449840454      

S16 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277893193     s16aeebcs.work@gmail.com No 11-3, 2nd Floor, Opposite to Chatred Center, Hosur Road, Ayyappa Garden, Adugodi, Bangalore-560030
AAO        
AET        

O&M - Madivala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840448 080 26840434 aemadiwala_s4@bescom.co.in 1st Cross, 3rd Main, Near St Johns Wood Apartment, Chikkadugodi, Bangalore
JE-1 9449840450 080 26840434  
JE-2 9449840449 080 26840434  

0&M-S G Palya

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840448       1st Main, Chikkadugodi Behind SBI Bank, Tavarekere Main road, Bangalore

S17 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277893183     bcss17aee@gmail.com Opp satkar refreshments Hal old airport road,Konena agrahara,murgesh palya,Bengaluru  
AAO 9449840844      
AET 9591251666      

O&M - HAL

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840453 080 25227961 aehal_s7@bescom.co.in 4th Cross, Basava nagar,Talacauvery Layout, Bangalore

O&M- Basava Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE            

O&M - Marathalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840459 080 25400970 aemarthhalli_s7@bescom.co.in Near Chowdeshwari Temple Street, Marathalli, Bangalore
JE 9449840460      

Jayanagar Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9449844612 080 26711499 eejayanagar@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM 23rd Main Road, 27th cross, Banshankari 2nd stage,Bengaluru - 560070
AEE (Office)       aeeojayanagar@bescom.co.in

S1 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844661 080 22447249 aees1@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, 24th B Cross, 8th F Main, 3rd Block, Jayanagar, Bengaluru-560011
AET 9449840404     aets1@bescom.co.in
AAO   080 26631445 aaos1@bescom.co.in

O&M - Jayanagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840404 080 22444957 aejayanagar_s1@bescom.co.in #45/3,2nd Cross, KB Layout, 4Th Block East,Jayanagar, Bengaluru-560041
JE - 1 9449840405 080 22444957  
JE - 2 9449840402 080 22444957  

O&M - Jayanagar T Block

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840408 080 26651879 aetblockjayanagar_s1 @bescom.co.in A Main Road,Near Pump house,Jayanagar 9th Block,Bangalore
JE - 1 9449840403 080 26651879  

O&M - Jayanagar 8th Block

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840409 080 22447988 ae8thblockjayanagar_s1 @bescom.co.in #209, 45Th Cross, Near Sangam Circle, Jayanagar 8Th Block
JE-1 9449840407 080 22447988  

S2 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844662 080 22226936 aees2@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, No 11/3, Opposite Mico Factory, Near Indian Oil Petrol Bunk, Hosur Road, Anepalya Circle, Subbanna Garden, Banglore-30
AET       aets2@bescom.co.in
AAO 9449840837 080 22123803 aaos2@bescom.co.in

O&M - Wilson Garden

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840411     aewilsongarden_s2 @bescom.co.in 6th Cross, Wilson Garden, Bengaluru- 560030
JE -1 9449840410      
JE -2 9449867837      

O&M - S.R.Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840413 080 22244845 aesampangiramnagar_s2 @bescom.co.in 1St Cross, Pallavi Theater Down, Sampang Ramanagar,Bengaluru- 560027
JE 9449840412 080 22244845  

O&M - Shanthi Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840414 080 22244641 aeshanthinagar_s2 @bescom.co.in #11/3, Opp Mico Factory back gate, Near Indian Oil Petrol Bunk, Hosur Road, Anepalya Circle, Subbanna Garden, B'Lore-30
JE-1 9449840415 080 22244641  
JE-2 9449866157 080 22244641  
JE-3 9449866156 080 22244641  

S5 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844665 080 26669149 aees5@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, 4th Cross, ISRO Layout, Bengaluru-560078
AET       aets5@bescom.co.in
AAO 9449840838 080 26666868 aaos5@bescom.co.in

O&M- Vasanthapura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840417       9th Main, Near Bus Stop, ISRO Layout, BSK 5th Stage, Bangalore
JE 9449840419      

O&M - ISRO Layout

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840417 080 26663825 aeisrolayout_s5@bescom.co.in 9th Cross, Near Ganesha Temple, ISRO Layout,Bengaluru- 560078
JE-1 9449840418 080 26663825  
JE-2 9449840419 080 26663825  

S6 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844660 080 26549050 aees6@bescom.co.in  
AET       aets6@bescom.co.in
AAO 9449840839 080 26531877 aaos6@bescom.co.in

O&M - JP Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840423 080 26532122 aejpnagar_s6@bescom.co.in 11Th Cross, Next To Sarakki Muss, J.P Nagar
JE-1 9449840424 080 26532122  

O&M - Konana Kunte

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840430 080 26323984 aekonanakunte_s6@bescom.co.in 10th Main, Sowdami Layout, Konana Kunte,Bengaluru- 560062
JE-1 9449840431 080 26323984  

O&M - Puttenehalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840425       11th Cross,Next to Sarakki Muss, J P Nagar, Bangalore  
JE-1 8277892503      

S9 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844669 080 26715144 aees9@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Opp Devegowda Petrol Bunk, BSK 2nd Stage, B'lore- 70
AET   080 26715144 aets9@bescom.co.in
AAO   080 26711797 aaos9@bescom.co.in

O&M - Bsk 2nd stage

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840435 080 26710020 aekathriguppe_s9@bescom.co.in 30th Main, 29th Cross, Near Devegowda Petrol Bunk, Katriguppe, Bangalore
JE-1 9449840436      

S15 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277893192     aee15.work@gmail.com 30th Main, 29th Cross, Near Devegowda Petrol Bunk, Katriguppe, Bangalore
AAO        
AET 9449210724      

O&M - Katriguppe

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840437     aekathriguppe_s9@bescom.co.in 30th Main, 29th Cross, Near Devegowda Petrol Bunk, Katriguppe, Bangalore
JE 9449840434      

O&M-Ittamadu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840434       30th Main, 29th Cross, Near Devegowda Petrol Bunk, Katriguppe, Bangalore

S18 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277893182       #5, Krishnappa Industrial Buliding, Opposite Axis Bank, Uttarahalli Main Road, Chikkalasandra, Bangalore  
AET        
AAO        

O&M - Chikkalasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840421 080 26669999 aechikkalasandra_s5 @bescom.co.in BESCOM Unit-2, Uttarahalli Main Road, Near Brigade Apartment Chikkallasandra

O&M-Poorna Pragna Layout

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 7975252218       No 5 Krishnappa Industrial Buliding Opposite Axis Bank Uttarahalli Main Road Chikkalasandra  

S14 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9964810459     bcs.s14aee@gmail.com    
AAO        
AET        

O&M - JP Nagar 2Nd Phase

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840426 080 26494383 aejpnagar2ndphase_s6 @bescom.co.in 3rd Cross, 17th Main, J P Nagar 2nd phase, Bangalore
JE 9449840427      

O&M - BTM Layout 2Nd Stage

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840428 080 26688191 aebtmlayout_s6@bescom.co.in    
JE 9449840429 080 26688191  

HSR Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9449844825 080 22584382 eehsrlayout@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM 1st Floor, 17th cross, 24th main road, HSR Layout 2nd Sector, Bengaluru - 560102
AEE (Office)       aeeohsrlayout@bescom.co.in

S8 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844668 080 25735623 aees8@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Near Munireddy Kalyan Mantapa, Hosur Main Road, Kudlu Gate, B'lore- 68
AET       aets8@bescom.co.in
AAO 9449840848 080 25733582 aaos8@bescom.co.in

O&M - Bommanahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840466 080 25730470 aebommanahalli_s8 @bescom.co.in Near Ganesha Temple, Nanjappa Buildng, Begur Road, B-68
JE-1 9449868446 080 25730470  
JE-2 9449840469 080 25730470  

O&M - Honga sandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840470 080 25736000   Near Gnana bharathi school,Hongasandra main road,GB Palya,Bangalore
JE 9632264434 080 25736000  

S10 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844670 080 26639476 aees10@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, 14th Cross, 1st Phase, J.P Nagar, B'lore- 78
AET       aets10@bescom.co.in
AAO 9449840849 080 26532077 aaos10@bescom.co.in

O&M - Begur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840473       Hulimavu, Near Bus stop, opp. Sri Saibaba temple, Lake Side, Bengaluru, Karnataka 560076
JE-1 9449840475      
JE-2 9449840472      

O&M - Basavanapura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840474          
JE-1 9449840473      
JE-2 9449868458      

S11 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844826 080 22584384 aees11@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, No Ground Floor, 24th Main, 17th Cross, 2nd Sector, HSR Layout,Bengaluru-560076
AET       aets11@bescom.co.in
AAO 9449840847 080 22584385 aaos11@bescom.co.in

O&M - Bellandur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840478 080 28441500 aebellandur_s11@bescom.co.in Opp Kodandarama Temple, Bellandur, B-Lore-103
JE 9449840479 080 28441500  

O&M - Dodda Kannahali

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840481 080 28441640 aedoddakannahalli_s11 @bescom.co.in 124/3, Sarjapur Main Rd, Doddakannalli, Bengaluru, Karnataka 560035

O&M - Kasavanahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449841576       Kasavanahalli Main Road,Amrutha hotel building 1st floor bangalore  
JE 9449841577      

S12 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844827 080 26852740 aees12@bescom.co.in  
AET       aets12@bescom.co.in
AAO 9449840846     aaos12@bescom.co.in

O&M - Panduranga Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840484 080 26582485 aepanduranganagara_s12 @bescom.co.in Near Meenakshi Temple, Opp Double Road, Near Rama Temple, Hulimavu
JE-1 9449840485 080 26582485  
JE-2 9886105760 080 26582485  
JE-3 9741378813 080 26582485  
JE-4 7760908485 080 26582485  

O&M - Talaghattapura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840482 080 28435466 aethalagattapura_s12 @bescom.co.in Kanakapura Main Road, Talagatyapura Keb Office Nr Water Tank Bus Stop
JE-1 9449840483 080 28435466  
JE-2 8123451771 080 28435466  
JE-3 9611731015 080 28435466  

S13 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449841593       1st Main,AECS Layout Near Ramya Printers singasandra bangalore
AET 9916204356      
AAO 9972445373      

O&M - Electronic City

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840463 080 28520555 aeelectroniccity_s8 @bescom.co.in Near Fire Station,behind Police station electronic city phase 1 bangalore-100
JE 9449840465 080 28520555  
JE 9449840464 080 28520555  

O&M - Singasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449841578 080 25744040   AECS Layout,A Block,Singasandra,Near Jambo kids,Bangalore
JE 9449840467 080 25744040  
JE 9449840468 080 25744040  

O&M - Chennakeshav Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840480 080 25733581 aechannakeshavanagara_s11 @bescom.co.in Manjunath Nagar,Opposite Basco 1st gate,chennakeshav nagar,Bangalore  
JE 9449840468 080 25733581  

S19 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277893180 080 26532077 aees19@bescom.co.in    
AET 9880304598 080 26532077  
AAO 9449840849 080 26532077  

O&M-Vijay Bank Layout

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840471 080 26484800   Near Government hospital BTS layout arekere,Bangalore  
JE 9449868503 080 26484800  
JE 9449868452 080 26484800  

O&M-Bilekahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449841579       Near Government hospital BTS layout arekere,Bangalore  
JE 9449841580      

S20 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277893186     aees20.work@gmail.com Ground floor, 24th Main, 17th Cross, HSR Layout Sector-2, Bangalore
AAO 9449877056     aaos20bescom@gmail.com
AET        

O&M - Agara

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449840476       Near Parangi Palya Bus Stop, Near Maruthi Temple, 2Nd Sector, Hsr Layout
JE 9449840477      

O&M-HSR Layout

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9632648465       Ground floor, 24th Main, 17th Cross, HSR Layout Sector-2, Bangalore
JE 8971614034      

O&M-ITI Layout

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9986019913       #336, 7th Cross, Yellakunte, Near Water Tank, ITI Layout, Bangalore
JE 9449840469      

WEST CIRCLE

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
SEE 9449847999 080 23224113 sewest@bescom.co.in Superintending Engineer, Bengaluru West Circle BESCOM No 5, Bheemajyothi Nagar, Nr ChordRoad Hospital, Basaveshwaranagar, Bengaluru - 560079
EE 9480811290 080 23224113 eeowest@bescom.co.in
DCA 9449877272 080 23225161 dcawest@bescom.co.in
EE (Civil)       eecivilwest@bescom.co.in

Rajajinagar Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9449844608 080 23132292 eerajajinagar@bescom.co.in  
AEE (Office)       aeeorajajinagar@bescom.co.in

N1 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844651   23324975 aeen1@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Opp Shivanahalli Bus Stop,Near ESI Hospital,West Of Chord Road, Rajaji Nagar, B'Lore-10
AET 9449868870     aetn1@bescom.co.in
AAO 9449869109 080 23132732 aaon1@bescom.co.in

O&M - 6th Block Rajaji Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449868871 080 23409927 ae1_n1@bescom.co.in #282/46A,opposite mayura hotel,12th main,6th block,Rajaji nagar,Bangalore-10
JE 9449868874      

O&M - 2nd Block Rajaji Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449868875 080 23424215 ae2_n1@bescom.co.in Next To North Division Office, Near Nrs Power House & Esi, Rajaji Nagar
JE 9449868872   23424215  

O&M - 3rd Block Rajaji Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449868873 080 23409927 ae3_n1@bescom.co.in Next To North Division Office, Near Nrs Power House & Esi, Rajaji Nagar
JE 9449868876 080 23409927  

N2 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844652 080 23111276 aeen2@bescom.co.in Housing Board,Near Roshan Public school
AET 9513074382 080 23111276 aetn2@bescom.co.in
AAO 9449870094 080 23354080 aaon2@bescom.co.in

O&M - RPC Layout

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449869136 080 23357250 ae1_n2@bescom.co.in #351, 5Th Main, Rpc L/O, Cofee Day Building, Opp Bts Garage, Vijay Nagar
JE 9449869138      

O&M - Marena Halli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449869137 080 23403842 ae2_n2@bescom.co.in Bda Cmplex, Near Water Tank, 5Th Main, Mc L/O, Chbs L/O, Vijay Nagar
JE 9449869140 080 23403842  

N3 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844653 080 23228823 aeen3@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM,#46/1,KHB colony,1st stage,siddaiah puranic road,Basaveshwara nagar,Bangalore
AET 9449870046     aetn3@bescom.co.in
AAO 9449870129 080 23229355 aaon3@bescom.co.in

O&M - Basaveshwara Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870128 080 23227610 ae1_n3@bescom.co.in 3rd stage,3rd block,3rd c cross,Basaveshwara Nagar,Bangalore
JE-1 9449870068 080 23227610  
JE-2 9449870052 080 23227610  

O&M - Industrial Town

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870118 080 23221127 ae2_n3@bescom.co.in #98, Near Gangamma Thimmayya Convention Hall, 3Rd Block, 3Rd Stage, Basaveshwar Nagar
JE-1 9449870073 080 23221127  
JE-2 9449870120 080 23221127  

N6 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844656 080 23582122 aeen6@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Janapriya Commercial Comlex, Magadi Main Road, Sunkadakatte-91
AET 9449870140     aetn6@bescom.co.in
AAO 9449870140 080 23582122 aaon6@bescom.co.in

O&M - Kamakshi Palya

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870177     aekamakshipalya_n6 @bescom.co.in Near Veeresh Choutry, Kamakshi Palya Main Road, Kamakshi Palya
JE-1 9449868860      
JE-2 9449869404      

O&M - Sunkadakatte

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449868853 080 23582210   #24,Near Byadarahalli out police station,magadi main road,anjana nagar,Bangalore
JE 9449868864      

N8 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844897 080 23480041 aeen8@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, #4,BMP 2nd Main, Behind Deepa Complex, Papareddy Palya, Nagarabhavi-72
AET 9449870029     aetn8@bescom.co.in
AAO 9449870122 080 23480031 aaon8@bescom.co.in

O&M - Sriganda Kavalu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870085       #11, 2nd Stage ,6th Block, Near KLE College, Outer Ring Road,Nagarabhavi, Bangalore-560072
JE 9449869456      

O&M - Papareddy Palya/ Mallathahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449869450     aenagarabhavi12@gmail.com #104, 3rd Main Road, MPM Layout, 2nd Stage Nagarbhavi, Bangalore-560056
JE 9449870040      

O&M - Nagarabhavi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449869450 080 23217478   #21/1,10th cross,D Group Layout,Sriganda kaval,Bangalore-91
JE-1 9449870040 080 23217478  
JE-2 9449869442 080 23217478  

N10 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
             

O&M - Kalyan Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Inch AE 9449870039     aeen10.work@gmail.com #7, Prashanth Nagar, Sapthagiri Complex, Moodalapalaya, Banagalore  
JE        

O&M - Pattegar Palya

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870039 080 23488675 aepattegarpalya_n8 @bescom.co.in Pattegarpalya main road,pattegar palya,bangalore
JE        

R.R. Nagar Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9449844619 080 26746875 eerajarajeshwarinagara @bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM 1st Floor, Near Police Station, Mysore Road, Byatarayanapur, Bengaluru - 560026
AEE (Office)       aeeorajarajeshwarinagara @bescom.co.in

W1 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844681 080 26756491 aeew1@bescom.co.in Giri Nagar,avalahalli,opposite to PES College Bangalore
AET 9844198051     aetw1@bescom.co.in
AAO 9986609692 080 26756492 aaow1@bescom.co.in

O & M - Avalahalli-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9886987510 080 26748866 ae3_w01@bescom.co.in 50Feet Road, OppBDA Park ,Near Ambedkar Samudaya Bhavana, Avalahalli, Bangalore
JE 9449870919      

O & M - Avalahalli-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE(Additional Incharge) 9886987510     ae3_w01@bescom.co.in 50Feet Road, OppBDA Park ,Near Ambedkar Samudaya Bhavana, Avalahalli, Bangalore
JE        

O&M - Nagendra Block

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870919 080 26748866 ae3_w01@bescom.co.in 50 Feet Road, Opp Bda Parle ,Near Ambedkar Samudaya Bhavana, Avalahalli
JE 9449870860 080 26748866  

W2 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844682 080 26706820 aeew2@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, #11,Near Petrol Bunk Sirsi Circle Road, Chamaraj Pet, B'Lore- 18
AET       aetw2@bescom.co.in
AAO 9449840338 080 26801100 aaow2@bescom.co.in

O&M - Chamaraj Pet

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870534 080 22414146 ae1_w2@bescom.co.in #47,4Th Main,3Rd Cross & 4Th Cross,Near Benne Dosa Hotel, Chamaraj Pet

O&M - Shankar Puram

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870535 080 26674378 ae2_w2@bescom.co.in Burbul mutt road,VV Puram,sajjan rao circle,Bangalore
JE 9449870539 080 26674378  

O&M - Gandhi Bazar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870536 080 26622294 aegandhibazar_w2@bescom.co.in #22/1,Near Asha Sweets, Puttana Road, Gandhi Bazar
JE-1 9449870543 080 26622294  
JE-2 9449870542 080 26622294  

W6 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844686 080 26748706 aeew6@bescom.co.in  
AET 7829904066     aetw6@bescom.co.in
AAO 9449840339 080 26753297 aaow6@bescom.co.in

O&M - Byatarayana Pura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449871054 080 26748704 ae2_w6@bescom.co.in #5, Near Police Station, 1St Cross, 1St Main, Ayyan Shetty L/O,Mysore Road, Byatarayanapur
JE-1 9449870929 080 26748704  

O&M - Nayandana Halli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870968 080 22719831 aenayandahalli_w6 @bescom.co.in Behind Nayandanahalli Metro station,Mysore Road Bangalore
JE 9845133862 080 22719831  

O&M - New Timber Yard L/O

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870991 080 26750995 aenewtimberyardlayout _w6 @bescom.co.in #68, 4Th Cross, Near Kanaka Bhavan, Ashwath Katte Road, Kasturi Bha Nagar
JE 9449870992 080 26750995  

W7 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844894     aeew7@bescom.co.in  
AET 9481690127     aetw7@bescom.co.in
AAO 9449840340 080 28486198 aaow7@bescom.co.in

O&M - Rajarajeshwari Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870938 080 28600330 aerajarajeshwarinagara_w7 @bescom.co.in 18Th Cross, Beside Bbmp Head Office, Ideal Home Town Sheep, Rr Nagar, B'Lore- 98
JE 9449870939 080 28600330  

O&M - Channasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870957 080 29747088   Opposite vv Convention Hall,beml 10th stage,Uttarahalli main road,channasandra,Bangalore-98

W8 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
             

O&M - Hanumantha Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870596 080 26507645   #249, Nea Mangala Hotel, 4Th Cross, 10Th Main, Hanumantha Nagar
JE-1 9449870845      
JE-2 9449870871      

O&M - Thyagaraj Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870748 080 26674383   BBMP Building,ground floor,Near N R Colony bus stop Bangalore
JE-1 9449870726      
JE-2 9449870843      

Kengeri Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9449877033 080 28488868 eekengeri@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM 1st Floor, TTMC Building, Mysuru Road, Above Kengeri Satellite bus stop, Kengeri, Bengaluru - 560060
AEE (Office)       aeeokengeri@bescom.co.in

K1 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844687 080 28488891 aeek1@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, BMTC Complex, Mysore Road, Kengeri,Bangalore- 560060
AET 9449870318     aetk1@bescom.co.in
AAO 9449870329 080 28488892 aaok1@bescom.co.in

O&M - Kengeri

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870327 080 28486143 aekengeri_k1@bescom.co.in #597, Near Sri Kantappa Complex,Vidya Peeta Road, Opp Kengeri Fort, Kengeri
JE-1 9449870342 080 28486143  
JE-2 9449870343 080 28486143  

O&M - Ramo Halli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870341 080 28438833   #282, Dodda Alada Marada Road, Opp Panchayath Office, Ramohalli,B'Lore-60
JE-2 9449870317 080 28438833  

O&M - Kumbalagudu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870338 080 28437374 aekumbalagudu_k1@bescom.co.in Kptcl, Industrial Area,Near V-Guard, Kumbalgodu, B-Lore-74
JE-2 9449870335 080 28437374  

K2 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844892     aeek2@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Near East West College, Bharath Nagar, Anjana Nagar, B'Lore-91
AET 9449870316     aetk2@bescom.co.in
AAO 9449840342     aaok2@bescom.co.in

O&M - Aero Halli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449866731     aeaero halli_k2@bescom.co.in Near Ramakrishna Ashrama,Thunga Main Road, Vishwa Needam Post, B'Lore-91
JE 9449870487      

O&M - Andrahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870325 080 28360449 aeandrahalli_k2@bescom.co.in #16, Near Anupama School, Andrahalli Main Road, Chetan Circle, Andrahalli-81
JE        

O&M - Doddabidrakallu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449866735     aedoddabidrukallu _k2 @bescom.co.in Ganga Maraiah Complex, Near Aralikatte, Dodda Bidarakallu,Nagasandra Post- 73
JE 9449866736      

K3 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844893 080 28432893 aeek3@bescom.co.in  
AET 9739553223     aetk3@bescom.co.in
AAO 9449840343 080 28432893 aaok3@bescom.co.in

O&M - Kagglipura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870350 080 28432389 aekaggalipura_s12 @bescom.co.in Section office,Near Bus stop,Kaggalipura,bangalore-82

O&M - Agara

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870331 080 28425111   Near Gram Panchayath Office, Agara Village, Kumbalagodu Main Road, Kengeri Hobli, B'Lore-82

K4 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277893934     aeek4@bescom.co.in #136, Maruthi Complex, RR Layout, Nagadevanahalli, Bangalore-560056
AAO      

O&M - Anjana Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870320 080 23581657   #613,Dwaraka Road,Anjana Nagar,Bangalore
JE 9449866742 080 23581657  

O&M - RR Layout

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449522212 080 28486868   #2, Near VSS school, Kenchanapura Cross, 1st cross, RR Layout, Nagadevanahalli Post, Bangalore-560065
JE-1 9449870319      
JE 9449870366      

O&M - Kengeri Satellite town

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449870503 080 28486868   #169, Near Raghavendra Swamy Mata, Hoysala Circle, Kengeri Satellite Town, Bangalore-560060
JE 9449870337      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-06-2022 12:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080