ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

Contact Us - CTAZ

CTAZ Zone

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
CEE (CTAZ) 9448461466 08194 231466 cectaz@bescom.co.in Chief Engineer, Chitradurga Area Zone (BESCOM) Zonal Office, Turuvanuru Road, Opposite RTO Office, Chitradurga - 577501
SEE (CTAZ) 9448279580 08194 230088 sectaz@bescom.co.in
CA (CTAZ) 9448451778 08194 231778 cactaz@bescom.co.in

Tumakur Circle

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
SEE 9448279006 0816 2278599 setumkur@bescom.co.in Superintending Engineer, Tumakuru Circle BESCOM Kothipura Road, Tumakuru - 572102
EE 9448279388 0816 2252189 eeotumkur@bescom.co.in
DCA 9448279582 0816 2275021 dcatumkur@bescom.co.in
EE (Civil) 9448088762     eeciviltumkur@bescom.co.in

Tumakur Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279016 0816 2278491 eetumkur@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Dr.Shivakumar Swamiji Circle, BH Road, Tumakuru Town - 572102
AEE (Office)       aeeotumkur@bescom.co.in
AO 9449843513     aotumkur@bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiatumkur@bescom.co.in
SK       sktumkur@bescom.co.in

Tumakur City-1 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279045 0816 2273145 aeetumkurcsd1@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City-1 Sub-Division, Opp KEB Chowtry, Horapete, Tumkur-572101 Tel. Ph. No:0816-2273215
AET 9141596229     aettumkurcsd1@bescom.co.in
AAO 9449843514 0816 2255991 aaotumkurcsd1@bescom.co.in

O&M - Chikkapete (West)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449844394     aechickpete_tmkrcsd1 @bescom.co.in Bescom Office, Vinayaka nagar 2nd cross tumkur town.
JE 9449844393      

O&M - Central (Sriramanagar)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843500 7019440719   0816-2278225 aecentral_tmkrcsd1 @bescom.co.in Near Sarvodhaya college, Kothi thopu, Tumkur town

O&M - Sira Gate (North)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449844370   0816-2211728 aesiragate_tmkrcsd1 @bescom.co.in Near APMC Market madhugiri road, Venkateshpura Tumkur
JE 9449844366      

Tumakur City-2 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448088690 0816 2256134 aeetumkurcsd2@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City-2 Sub-Division, Radhakrishna Road, Opposit. DDPI Office,Tumkur-572102 Tel. Ph. No:0816-2256134
AET 9449843510     aettumkurcsd2@bescom.co.in
AAO 9449843515 0816 2255991 aaotumkurcsd2@bescom.co.in

O&M - Saraswathipuram

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844296   0816-2275555 aesaraswathipurm_tmkrcsd2 @bescom.co.in Achappa Arcade, Beside Vijaya Hosiptal ,Saraswathipuram,Tumkur-572118

O&M - Tumakur South (Someshwar Nagar)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844326     aetumkursouth_tmkrcsd2 @bescom.co.in MC Colony,2nd cross, Someshwar nagar

O&M - Jayanagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844312     aejayanagara_tmkrcsd2 @bescom.co.in Shetty halli Main road, Sapathagiri Extension, Tumkur-572118

Tumakur Rural-1 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448088760 0816 2279435 aeetumkurrsd1@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural-1 Sub-Division, Near Old Employement office, Vivekananda Road, Tumkur-572101 Tel. Ph. No:0816-2279435
AET 9449844725     aettumkurrsd1@bescom.co.in
AAO 9449843513 0816 2255991 aaotumkurrsd1@bescom.co.in

O&M - Kora

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449841505     aekora_tmkrsd1@bescom.co.in Near Police Station, Kora Village, Tumkur-572128

O&M - C.T Kere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844252   0816-2245647 aectkere_tmkrsd1@bescom.co.in Tovinkere Main Road, C T kere village,Tumkur-572138

O&M - Bellavi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844272   0816-2240022 aebellavi_tmkrsd1 @bescom.co.in Mallasandra Road, Bellavi Village, Tmkur-572107

Kyatsandra (KYT) Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449843533     aeekyathasandra@bescom.co.in "Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Near HP Petrol Bunk, Kyathasandra, Tumakur- 572104 Tel. Ph. No:"
AET 9590839872      
AAO 9449843590     bescomkya@gmail.com

O&M - Kyatsandra (East)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449844354   0816-2281387 aekyatsandra_tmkrcsd1 @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Near HP Petrol Bunk, Kyathasandra, Tumakur- 572104 Tel. Ph. No:
JE 9449844353      

O&M - Uradigere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844261   0816-2246003 aeurdigere_tmkrsd1 @bescom.co.in Near police station, Urdigere,Tumkur-572140

O&M - Honnudike

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878478 9449878457     aehonnudike_tmkrsd2 @bescom.co.in Near Lake, Honudike, Tumkur-572122

Tumakur Rural-2 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279046 0816 2273215 aeetumkurrsd2@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural-2 Sub-Division, Opppsite. KEB Chowtry, Horapet, Tumkur-572101 Tel. Ph. No:0816-2252080
AET 9449848531     aettumkurrsd2@bescom.co.in
AAO 9449843517 0816 2252080 aaotumkurrsd2@bescom.co.in

O&M - Gulur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449878370       Gulur Office, Gulur circle Tumkur Taluk
JE 9449878483      

O&M - Hebbur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449878469     aehebbur_tmkrsd2@bescom.co.in Kunigal Road, Hebbur village, Tumkur-572120
JE 9916751624      

O&M - Siddarth Nagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878499     aesiddartanagara_tmkrsd2 @bescom.co.in Near Sarvodhaya college, Kothi Thopu, Tumkur Town-572101

Gubbi Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279047 08131 222223 aeegubbi@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Railway Station Road, Gubbi-572216 Tel. Ph. No: 08131-222223
AET 9844915665     aetgubbi@bescom.co.in
AAO 9449843518 08131 222697 aaogubbi@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844214     ae1_gubbi@bescom.co.in Railway station Road, Near Gubbi KPTCL Station, Gubbi-572216
JE 9844915665      

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844247     ae2_gubbi@bescom.co.in Railway station Road, Near Gubbi KPTCL Station, Gubbi-572216

O&M - C.S Pura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844232     aecspura_gubbi@bescom.co.in C S Pura Village, Gubbi Taluk, Tumkur-572213

O&M - Chelur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844223     aechelur_gubbi@bescom.co.in Near police Station, Chelur,Gubbi-572117

Nittur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279048 08131 230440 aeenittur@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Keshava Medicals,1st Floor, Santhepete, Nittur-572223 Tel. Ph. No: 08131-230440
AET 9449531377     aetnittur@bescom.co.in
AAO 9449845519 08131 230265 aaonittur@bescom.co.in

O&M - Nittur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844199     aenittur_nittur@bescom.co.in Near Guheshwara Temple BH Road, Nittur-572223

O&M - Kadaba

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844187 8131 231555 aekadaba_nittur@bescom.co.in K Ram Pura Road, Kadaba hobli Gubbi Taluk-572219

O&M - Hoskere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844175 8131 243133 aehoskere_nittur@bescom.co.in Agalwadi Road, Hoskere Post, Gubbi taluk-572222

Tipatur Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279016 0816 2278491 eetumkur@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Behind B.H. Road, Opposite LIC Office,Tipatur Town - 572202
AEE (Office)       aeeotumkur@bescom.co.in
AO       aotumkur@bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiatumkur@bescom.co.in
SK       sktumkur@bescom.co.in

Tipatur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279050 08134 251287 aeetiptur@bescom.co.in " Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, B.H. Road, Near I.B., Tiptur-572202 Tel. Ph. No: 08134-251287"
AET 9964167330     aettiptur@bescom.co.in
AAO 9449843521     aaotiptur@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844069   251287 ae1_tiptur@bescom.co.in Bescom office, IB Circle, Tiptur town-572202

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844083     ae2_tiptur@bescom.co.in Bescom office, IB Circle, Tiptur town-572202

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9449844018     ae3_tiptur@bescom.co.in Bescom office, IB Circle, Tiptur town-572202

O&M - IV

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844079     ae4_tiptur@bescom.co.in Bescom office, IB Circle, Tiptur town-572202

O&M - Honnavalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844113     aehonnavalli_tiptur @bescom.co.in Appigere Road, Honnavalli village, Tiptur taluk-572217

O&M - Nonavinakere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844047     aenonavinkere_tiptur @bescom.co.in Turuvekere Road, Nonavinkere,Tiptur-572224

O&M - Biligere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844093 8134 262240 aebiligere_tiptur @bescom.co.in Biligere village, Tiptur taluk-572114

Turuvekere Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279052 08139 287367 aeeturuvekere@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Turuvekere-572221 Tel. Ph. No: 08139-287367
AET 9449843999     aetturuvekere@bescom.co.in
AAO 9449843524     aaoturuvekere@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843981     ae1_turuvekere@bescom.co.in Near KSRTC Bus Stop Turuvekere Town-572221

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843976     ae2_turuvekere@bescom.co.in Near KSRTC Bus Stop Turuvekere Town-572221

O&M - Tandaga

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9148699176     aetandaga_turuvekere @bescom.co.in Near Bus Stop, Tandaga,Turvekere-572224

O&M - Mayasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9844514557     aemayasandra_turuvekere @bescom.co.in Near Police Station, Mayasandra,Turvekere-572221

O&M - Dandinashivara

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844036     aemayasandra_turuvekere @bescom.co.in Near Bus Stop Dandina Shivara,Turvekere-572215

Chikka Nayakanahalli Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279051 08133 267110 aeechikkanayakanahalli @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Chikkanayakanahalli-572214 Tel. Ph. No: 08133-267110
AET 9449844055     aetchikkanayakanahalli @bescom.co.in
AAO 9449843523     aaochikkanayakanahalli @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844052     ae1_chknyknahly@bescom.co.in Near government office Chikkanayakanhalli-572214

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9916779541     ae2_chknyknahly@bescom.co.in Near government office Chikkanayakanhalli-572214

O&M - Huliyuru-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9741324545     aehuliyuru1_chknyknahly @bescom.co.in Near Bus Stop Hiliyaru Village CN Halli Taluk-572218

O&M - Huliyuru-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844042     aehuliyuru2_chknyknahly @bescom.co.in Near Bus Stop Hiliyaru Village CN Halli Taluk-572218

O&M - Handanakere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844037     aehandanakere_chknyknahly @bescom.co.in Handanakere village, Chikkanayakanhalli taluk-572119

O&M - Thimmanahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9482010340     aethimmanahly_chknyknahly @bescom.co.in Near Bus stop Thimmanahalli village-572228

Madhugiri Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279018 08137 282529 eemadhugiri@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM 1st Floor, Near Sira Gate, Main Road, Madhugiri Town - 572132
AEE (Office)       aeeomadhugiri@bescom.co.in
AO       aomadhugiri@bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiamadhugiri@bescom.co.in
SK       skmadhugiri@bescom.co.in

Madhugiri Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279053 08137 284376 aeemadhugiri@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Sira Main Road,Madhugiri-572132 Tel. Ph. No: 08137-282529
AET 9449843844     aetmadhugiri@bescom.co.in
AAO 9449843526     aaomadhugiri@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843832     ae1_madhugiri@bescom.co.in Sira main road, Near Sira Gate, Madhugiri-572132

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843883     ae2_madhugiri@bescom.co.in Sira main road, Near Sira Gate, Madhugiri-572132

O&M - Midigeshi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843821     aemidigeshi_madhugiri @bescom.co.in Near Bus Stop Midigeshi Village Madhugiri Taluk-572133

O&M - Badavanahalli-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843899     aebadavanahly1_madhugiri @bescom.co.in Near Bus Stop Badavnahalli-572112

O&M - Badavanahalli-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8951112038     aebadavanahly2_madhugiri @bescom.co.in Near Bus Stop Badavnahalli-572112

O&M - Hosakere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843792     aehoskere1_madhugiri @bescom.co.in Hoskere village, Madhugiri Taluk-572133

O&M - ID Halli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843783     aeidhalli_madhugiri @bescom.co.in ID halli village,Madhugiri Taluk-572124

Sira Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279055 08135 277227 aeesirausd1@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Urban Sub-Division, Police Station Road,Sira-572137 Tel. Ph. No: 08135-277221
AET 9449843616     aetsirausd1@bescom.co.in
AAO 9449843528     aaosirausd1@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843614     ae1_sirausd1@bescom.co.in O&M 1 Jyothi Nagar Sira Town-572137

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843765     ae2_sirausd1@bescom.co.in O&M 2 Jyothi Nagar Sira Town-572137

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843615     ae3_sirausd1@bescom.co.in O&M 3 Jyothi Nagar Sira Town-572137

O&M - Pattanayakanahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843743     aepattnayakanaly_sirausd2 @bescom.co.in Near Bus Stop, Pattanayakaahalli-572135

O&M - Baragur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843878     aebaragur_sirausd3 @bescom.co.in Near Bus Stop, Baragur-572113

Sira Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279056 08135 275887 aeesirarsd@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural Sub-Division, Police Station Road, Sira-572137 Tel. Ph. No: 08135-225887
AET 9449843695     aetsirarsd@bescom.co.in
AAO 9449843529     aaosirarsd@bescom.co.in

O&M - Kallmbella

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843707     aekallambella_sirarsd @bescom.co.in Near Police Station, NH 4 Kallambella village-572125

O&M - Bukkapattana

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843725     aebukkapattana_sirarsd @bescom.co.in Near Bus Stop Bukkapatna-572115

O&M - Tavarekere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843693     aetavarekere_sirarsd @bescom.co.in Near Bus Stop Tavarekere-572139

O&M - Brahmasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843704     aebrahmasandra_sirarsd @bescom.co.in Near Hospital Brahma sandra-572138

Koratagere Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279058 08138 232338 aeekoratagere@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Koratagere-572129 Tel. Ph. No: 08138-232338
AET 9449843908     aetkoratagere@bescom.co.in
AAO 9449843530     aaokoratagere@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843937     ae1_koratagere@bescom.co.in Near Ksrtc Bus Stop, Koratagere Town-572129

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843949     ae2_koratagere@bescom.co.in Near Ksrtc Bus Stop, Koratagere Town-572129

O&M - Holavanahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843921     aeholavanahaly_koratagere @bescom.co.in Near Bus Stop, Holavanhalli, Koratagere-572121

O&M - Theetha

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843930     aetheetha_koratagere @bescom.co.in Near Theetha Bus Stop, Theetha, Koratakere-572129

O&M - Thovinakere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843948     aethovinakere_koratagere @bescom.co.in Near Bus Stop, Thovinakere-572138

O&M - Kolala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843962     aekolala_koratagere @bescom.co.in Kolala village, Koratagere-572140

Pavagad Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279057 08136 245562 aeepavagada@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Pavagada-572202 Tel. Ph. No: 08136-245562
AET 9449843609     aetpavagada@bescom.co.in
AAO 9449843531     aaopavagada@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843608/9     ae1_pavagada@bescom.co.in Tengonda road, Pavagada town-572202

O&M - Mangalawada

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9845640045     aemangalwada_pavagada @bescom.co.in Mangalavada, Pavagada Taluk-572116

O&M - Y.N Hosakote

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843629     aeynhoskote_pavagada @bescom.co.in Y N Hoskote, Pavagada taluk-572141

O&M - Nagalamadike

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843676     aenagalamadike_pavagada @bescom.co.in Nagalamadike, Pavagada taluk-572136

O&M - Venkatapur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843659     aevenkatapura_pavagada @bescom.co.in Venkata pura, Pavagada taluk-572202

O&M - C.K Pura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843667     aeckpura_pavagada @bescom.co.in C K pura village, Pavagada taluk-572116

O&M - Kotagudda

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843639     aekotgudda_pavagada @bescom.co.in Kotgudda village, Pavagada Taluk-572141

Kodigenahalli Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279054 08137 279868 aeekodigenahalli@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Kodigenahalli-572127 Tel. Ph. No: 08137-239868
AET 9449843858     aetkodigenahalli@bescom.co.in
AAO 9449843527     aaokodigenahalli@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843856     ae1_kodigenahalli @bescom.co.in Near Bus Stop, Kodigenhalli-572127

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843859     ae2_kodigenahalli @bescom.co.in Near Bus Stop, Kodigenhalli-572127

O&M - Byala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843801     aebyalya_kodigenahalli @bescom.co.in Byalya village, Kodigenhalli-572163

O&M - Nitrahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843791     aenitrahalli_kodigenahalli @bescom.co.in Nitrahalli Village Pavagada Taluk-572132

Kunigal Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448998014     eeekunigaldvn@gmail.com    
AEE (Office)        
AO        

Kunigal Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279049 08132 220644 aeekunigal@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, City Sub-Division, Opp. Govt Hospital, Kunigal-572130 Tel. Ph. No: 08132-220644
AET 9481416611      
AAO 9481492039 08132 220644 aaokunigal@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844166       Opp BGS school , KRS Aghrahara

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844151       Opp BGS school , KRS Aghrahara

O&M - Kempanahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9066227072       Opp BGS School, KRS Agarahara, Kunigal Taluk -572130

Huliyurudurga Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449843532 08132 223526   BESCOM, Huliyurdurga, Kunigal Taluk-572130  
AAO 7411841280      
AET 9482801031      

O&M - Huliyur Durga

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844138       Opp Govt School Huliyuradurga Village Kunigal Taluk

O&M - Santhe Mavatthuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9743017737       Santhe Mavathur Village, Kasaba Hobli, Kungial Taluk -572130  

O&M - Yedavani

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9148367136       Section Office, Yadavanne Village, Amruthur Hobli, Kunigal Taluk  

Yediyuru-(YD1) Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449843532     aeebescomyediyuru@gmail.com Service Road, Near Venkateshwara Kalyana Mantapa, Yadiyur, Kunigal Taluk 2.982569, 76.864150
AET        
AAO        

O&M - Yediyuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9480811448       Service Road, Near Venkateshwara Kalyana Mantapa, Yadiyur, Kunigal Taluk 2.982569, 76.864150

O&M - Amruthuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844129       Near KEB Circle Amruthur Village and Post Kunigal Taluk

Davanagere Circle

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
SEE 9448279006 08192 263616 sedavanagere@bescom.co.in Superintending Engineer, Davanagere Circle BESCOM Hadhadi Road, Near Vidyarthi Bhavan, Davanagere - 577002
EE 9448279330 08192 263613 eeodavanagere@bescom.co.in
DCA 9448279581 08192 263614 dcadavanagere@bescom.co.in
AEE (Civil)       eecivildavanagere @bescom.co.in

Davanagere Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279012     eedavanagere@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Near Ambedkar Circle, Hadadi Road,Davanagere Town - 577001
AEE (Office)       aeeodavanagere@bescom.co.in
AO 9449844727     aodavanagere@bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiadavanagere@bescom.co.in
SK       skdavanagere@bescom.co.in

Davanagere City-1 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279028 08192 259055 aeedavanagerecsd1 @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City-1 Sub-Division, Ambedkar Circle, Hadadi Road,Davanagere-577002 Tel. Ph. No: 08192-259055
AET 9448455397     aetdavanagerecsd1 @bescom.co.in
AAO 9449844729 08192 259055 aaodavanagerecsd1 @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875318     ae1_davangerecsd1 @bescom.co.in Sarswathi puram, Davanagere town-577002

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 7338389447     ae2_davangerecsd1 @bescom.co.in Agadi road, Vidhyarthi Bhavana Davanagere Town-577002

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9482459132     ae3_davangerecsd1 @bescom.co.in O&M 3 Anjaneya Badavane Davanagere Town-577005

O&M - IV

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9448717311     ae4_davangerecsd1 @bescom.co.in O&M 3 Anjaneya Badavane Davanagere Town-577005

O&M - V

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9620009028 08192 222166 ae5_davangerecsd1 @bescom.co.in Togote Veera kalyana Mantappa, Davanagere town-577002

O&M - VI

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876139     ae6_davangerecsd1 @bescom.co.in Togote Veera kalyana Mantappa, Davanagere town-577002

Davanagere City-2 Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279029 08192 275413 aeedavanagerecsd2 @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City-2 Sub-Division, Ambedkar Circle, Hadadi Road,Davanagere-577001 Tel. Ph. No: 08192-276668
AET 9611100675     aetdavanagerecsd2 @bescom.co.in
AAO 9449844731     aaodavanagerecsd2 @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8310176446     ae1_davangerecsd2 @bescom.co.in Mahaveer road, Near Chantappa hospital Davanagere town-577002

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9742497755     ae2_davangerecsd2 @bescom.co.in Mahaveer road, Near Chantappa hospital Davanagere town-577002

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9945977455     ae3_davangerecsd2 @bescom.co.in Mahaveer road, Near Chantappa hospital Davanagere town-577002

O&M - IV

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876097     ae4_davangerecsd2 @bescom.co.in Vonda circle, Davanagere town-577002

Davanagere Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279030 08192 259997 aeedavanagerersd@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural Sub-Division,Near Dangi Park, Muss Colony, Hadadi Road, Davanagere-577002 Tel. Ph. No: 08192-259997
AET 8747947174     aetdavangerersd@bescom.co.in
AAO 9449844735     aaodavangerersd@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9900191532     ae1_davangerersd@bescom.co.in Agadi road, Vidhyarthi Bhavana Davanagere Town-577002

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875467     ae1_davangerersd@bescom.co.in Agadi road, Vidhyarthi Bhavana Davanagere Town-577002

O&M - Kukkawada

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9880839624     aekukkawada_davangerersd @bescom.co.in Kukkawada village, Davanagere-577525

O&M - Yelebethur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9611194842     aeyelebethur_davangerersd @bescom.co.in Yelebethur Village, Davanagere-577001

Anagodu Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448094833 08192 212150 aeeanagodu@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Poona Bangalore Highway Road, Anagodu,Davanagere Taluk & District-577556 Tel. Ph. No: 08192-212652
AET       aetanagodu@bescom.co.in
AAO 9449844744     aaoanagodu@bescom.co.in

O&M - Anagodu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875823     aeanagodu_anagodu @bescom.co.in NH 4 Near Raita Sahaya Kendra, Anagodu-577556

O&M - Mayakonda

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876162     aemaykonda_anagodu @bescom.co.in Near Bus Stop, Maykonda-577534

O&M - Attikere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9480551413     aeattikere_anagodu @bescom.co.in Attigere Village Davanagere -577514

O&M - Anaji

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875879     aeanaji_anagodu@bescom.co.in Near Bus stop, Anaji village,Davangere-577512

Jagaluru Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279031 08196 227337 aeejagalur@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Davanagere Road,Jagalur-577528 Tel. Ph. No: 08196-227337
AET 7204132678     aetjagalur@bescom.co.in
AAO 9449128960     aaojagalur@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875864 08196 227125 ae1_jagalur@bescom.co.in Near New Bus stop, Ambedkar circle, Jaglur-577528

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875869 08196 227135 ae2_jagalur@bescom.co.in Near New Bus stop, Ambedkar circle, Jaglur-577528

O&M - Sokke

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9686049282 08196 283301 aesokke_jagalur@bescom.co.in Lakka pura road, Sokke village-577528

O&M - Pallagatte

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9739065775 08196 208533 aepallagatte_jagalur @bescom.co.in Pallaghatte Village Jagaluru Taluk-577513

O&M - Bilichodu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9739066104 08196 248120 aebilichodu_jagalur @bescom.co.in Bilichodu Village Jagaluru Taluk-577553

Chennagiri Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279032 08189 228672 aeecaeechannagiri @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Channagiri -577213 Tel. Ph. No: 08189-228672
AET 9449875412     aetchannagiri@bescom.co.in
AAO 9449844738     aaochannagiri@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449843575     ae1_channagiri@bescom.co.in Maruthi circle, NH 38, Near Thumkos, Channagiri-577213

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875421     ae2_channagiri@bescom.co.in Maruthi circle, NH 38, Near Thumkos, Channagiri-577213

O&M - Nalluru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8971999041     aenalluru_channagiri @bescom.co.in Nalluru, Channagiri taluk-577221

O&M - Goppenahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9480930715     aegoppenahalli_channagiri @bescom.co.in Goppenhalli, Channagiri Taluk-577215

O&M - Lingadahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8105073134     aelingadahalli_channagiri @bescom.co.in Lingdahalli, Channagiri Taluk-577521

Santebennur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279033 08180 256432 aeesantebennur@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Santhebennur, Chennagiri Taluk-577552 Tel. Ph. No: 08189-256432/ 08189-256236
AET 7829163844     aetsantebennur@bescom.co.in
AAO 8792310093     aaosantebennur@bescom.co.in

O&M - I (Santebennur)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876051     ae1_santebennur@bescom.co.in Near IB Santhe Bennur-577552

O&M - Devarahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449703210/9060562140     aedevarahalli_santebennur @bescom.co.in Devarahalli village, Santhe Bennur-577215

O&M - Basavapattana

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9481159694     aebasavapatna_santebennur @bescom.co.in Basavapatna, Santhe Bennur-577551

O&M - Thyavangi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9901628344     aethyaavangi_santebennur @bescom.co.in Thyavanige Village, Santhe Bennur-577544

O&M - Kere Bilachi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9611651004     aekereberaji_santebennur @bescom.co.in Kere bilachi village, Santhe Bennur-577218

Harihara Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279013 08192 247348 eeharihara@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Old PB Road, Harihara Town - 577601
AEE (Office)       aeeoharihara@bescom.co.in
AO       aoharihara@bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiaharihara@bescom.co.in
SK       skharihara@bescom.co.in

Harihara Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279034 08192 242903 aeeharihara@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Old PB Road, Harihara Town - 577601 Tel. Ph. No: 08192-242903
AET 9448567157     aetharihara@bescom.co.in
AAO 9449843562 08192 242903 aaoharihara@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8550009269     ae1_harihara@bescom.co.in Vijaya bank Building, Shimogga road, Harihara-577601

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9591565455     ae2_harihara@bescom.co.in Old PB Road Harihara Town-577601

O&M - III (Rural Section)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875154     aerural section_harihara @bescom.co.in Industrial Area, Harihara-577601

O&M - Bellodi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9845179245     aebellodi_harihara @bescom.co.in Belludi Village, Harihara-577601

O&M - Malebenuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9739242458     aemalebennuru_harihara @bescom.co.in Malebennuru village, Harihara -577530

Honnalli Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279035 08188 251172 aeehonnali@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Honnali-577217 Tel. Ph. No: 08188-251172
AET 9986565659     aethonnali@bescom.co.in
AAO 9449843563     aaohonnali@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9986565659     ae1_honnalli@bescom.co.in Near Bus stop, Honnalli Town-577217

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8884078299     ae2_honnalli@bescom.co.in Near Bus stop, Honnalli Town-577217

O&M - III (Sasivehalli)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9743198570     aesasivehalli_honnalli @bescom.co.in Sasivehalli village and post, Honnali taluk, Davanagere district-577224

O&M - Kyasinahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9743198570     aesasivehalli_honnalli @bescom.co.in Sasivehalli village and post, Honnali taluk, Davanagere district-577224

O&M - Kunduru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9964829636     aekunduru_honnalli @bescom.co.in Kunduru village, Honnalli Taluk, Davanagere district-577219

Nyamathi Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9901744898 8188 265295 aeenytbescom@gmail.com
AET 9538012081      
AAO 9481606557      

O&M - Nyamathi-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9742974166     aenyamathi_honnalli @bescom.co.in Near Bus Stop Nyamthi Village and Post, Honnalli Taluk-577223
JE 8861550800      

O&M - Nyamathi-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449875238     aenyamathi_honnalli @bescom.co.in Near Bus Stop Nyamthi Village and Post, Honnalli Taluk-577223

O&M - Cheluru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9886592904          

O&M - Kathige

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 7816966966          

O&M - Savalanga

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449875240     aesavalanga_honnalli @bescom.co.in Savalanga Village, Honnalli Taluk-577525

Harapanahalli Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279036 08398 280218 aeeharapanahalli@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Harappanahalli-583131 Tel. Ph. No: 08398-280218
AET       aetharapanahalli@bescom.co.in
AAO 9449843561     aaoharapanahalli@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9448979904     ae1_harapanahly@bescom.co.in Hadarali Road, Harpanhalli Town-583131

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9986588828     ae2_harapanahly@bescom.co.in Hadarali Road, Harpanhalli Town-583131

O&M - Poonamghatta

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9740503912     aepoonamgatta_harapanahly @bescom.co.in Punabaghatta village, Harappanahalli Taluk-583125

O&M - Bennehalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9844703255       Bennehalli Village, Harappanahalli Taluk-577528

Telagi Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449039486     aeetelagi@gmail.com Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Near Bus Stand Telagi Harapanahalli Taluk - 583137  
AET 8971834727      
AAO        

O&M - Telagi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8197164885       Bescom office, Telagi, Harapanahalli Taluk-583137

O&M - Nelagunda

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9945252180       Bescom office, Nelagunda, Harapanahalli Taluk  

O&M - Huluveuglu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9535449311       Halavagalu village, Harappanahalli taluk-583213

O&M - Ucchaini Durga

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8722264070       Huchangi durga village, Harappanahalli Taluk-583125

O&M - Panchikere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9448533771       Panchikere village, Harappanahalli Taluk

Chitradurga Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279014     eechitradurga@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Near DC Office, Chitradurga Town - 577501
AEE (Office)       aeeochitradurga@bescom.co.in
AO       aochitradurga@bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiachitradurga@bescom.co.in
SK       skchitradurga@bescom.co.in

Chitradurga City Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279037 08194 220615 aeechitradurgacsd @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City Sub-Division, Near DC Office,Chitradurga-577501 Tel. Ph. No: 08194-222620
AET 9916902949     aetchitradurgacsd @bescom.co.in
AAO 9741929078     aaochitradurgacsd @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876202     ae1_ctrdrgacsd@bescom.co.in D C Circle, Chitra durga Town-577501

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876163     ae2_ctrdrgacsd@bescom.co.in Holalkere road, Near Shardamma Kalyana Mantapa Chitradurga-577501

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877067     ae3_ctrdrgacsd@bescom.co.in Opposite RTO office, Turuvanur road, Chitradurga Town-577501

O&M - IV

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876199     ae4_ctrdrgacsd@bescom.co.in Opposite RTO office, Turuvanur road, Chitradurga Town-577501

Chitradurga Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279038     aeechitradurgarsd @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural Sub-Division, Opp. District Judge Quartus,Chitradurga-577501 Tel. Ph. No: 08194-231856
AET 9449876253     aetchitradurgarsd @bescom.co.in
AAO 9448565371 08194 231856 aaochitradurgarsd @bescom.co.in

O&M - Hire Guntunnuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876261     aehireguntnuru_ctrdrgarsd @bescom.co.in Near Bus Stop, Hireguntannuru, Chitradurga-577520

O&M - Baramasagara

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9448656049     aebaramasagara_ctrdrgarsd @bescom.co.in Barama Sagara Village, Chitra durga-577522

O&M - Sirigeri

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9916768653     aesirigeri_ctrdrgarsd @bescom.co.in Sirigeri, Chitradurga -583120.

O&M - Pandrahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876296     aepandrahalli_ctrdrgarsd @bescom.co.in Pandrahalli Village, Chitra durga-577555

O&M - Turuvanuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876182     aeturuvanuru_ctrdrgarsd @bescom.co.in Near Government School, Turuvanuru, Chitra durga-577517

O&M - Bheemasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876252     aebheemasandra_ctrdrgarsd @bescom.co.in Near police station, Bheemasandra, Chitradurga-577501

Holalkere Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279040 08191 276075 aeeholalkere@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Holalkere-577526
AET 9449422099     aetholalkere@bescom.co.in
AAO 9449843558 08191 275031 aaoholalkere@bescom.co.in

O&M - 1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877011       Holalkere Town, Holalkere-577526

O&M - Malladihalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877012     aemalladihalli_holalkere @bescom.co.in Malladihalli Village Holalakere Taluk-577531

O&M - Chikkajajuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877014     aechikkajajuru_holalkere @bescom.co.in Chikkajajuru Village, Holalakere Taluk-577523

O&M - H.D Pura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877013     aeshivaganga_holalkere @bescom.co.in HD Pura Village, Holalakere Taluk -577526

O&M - Shivaganga

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877013       Shivaganga Village Holalakere Taluk -577526

Hosadurga Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279039 08199 231566 aeehosadurga@bescom.co.in Near Taluk office, Hosadurga Town-577527
AET 9448980697     aethosadurga@bescom.co.in
AAO 9449843557 08199 230236 aaohosadurga@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876375     ae1_hosadurga@bescom.co.in Near Municipal office,Hosadurga Town-577527

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876322     ae2_hosadurga@bescom.co.in Near Municipal office,Hosadurga Town-577527

O&M - Mutthodu (III)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876330     aemutthodu_hosadurga @bescom.co.in Mathodu Village, Hosadura Thaluk-577533

O&M - Srirampura (IV)

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449876348     aesrirampura_hosadurga @bescom.co.in Srirampura, Hosadura Thaluk - 577542

Hiriyuru Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279015 08193 229533 eehiriyuru@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Near TB Circle, Chelkere Road,Hiriyuru Town - 577598
AEE (Office)       aeeohiriyuru@bescom.co.in
AO       aohiriyuru@bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiahiriyuru@bescom.co.in
SK       skhiriyuru@bescom.co.in

Hiriyuru Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279041 08193 220003 aeehiriyuru@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Near TB Circle, Chelkere Road, Hiriyur-577598.
AET 7829415227 08193 220003 aethiriyuru@bescom.co.in
AAO 9449843564 08193 220003 aaohiriyuru@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9620001931     ae1_hiriyuru@bescom.co.in Near TB Circle, Chelkere Road, Hiriyur-577598.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8722768235     ae2_hiriyuru@bescom.co.in Near TB Circle, Chelkere Road, Hiriyur-577598.

O&M - Dindavara

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9008566566     aedindavara1_hiriyuru @bescom.co.in Dindavara, Hiriyur-577598.

O&M - Hariyabbe

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877153     aehariyabbe_hiriyuru @bescom.co.in Hariyabbe , Hiriyur- 577546

O&M - Imangala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9844552666     aeimangala_hiriyuru @bescom.co.in Aimangala, Hiriyur- 577558

O&M - Ranganathapur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9448566207     aeranganathapura_hiriyuru @bescom.co.in Ranganathapur, Hiriyur- 577511

O&M - Maradihalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9739142442     aemaradihalli_hiriyuru @bescom.co.in Maradihalli , Hiriyur- 577532.

Challkere Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279042 08195 250659 aeechalkere@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Ambedkar Nagar, Challakere-577522
AET 9972342424     aetchalkere@bescom.co.in
AAO 9620370593     aaochalkere@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877309     ae1_chalkere@bescom.co.in Chitradurga road near bus stop Challakere, Challakere-577502

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877282     ae2_chalkere@bescom.co.in Chitradurga road near bus stop Challakere, Challakere-577502

O&M - Sanikere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9482686973     aesanikere_chalkere @bescom.co.in Sanikere village, Challakere-577502.

O&M - Dodda Birenahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449056660     aedoddabirenahly_chalkere @bescom.co.in Doddabeeranahalli village, Chalkere- 577538

O&M - Parashurampura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877151     aeparashurampura_chalkere @bescom.co.in Opposite to police station ,Parshurampura, Challakere- 577538.

Talak Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277893184 8198 229241   Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Talak Near 220KV MUSS
AET        
AAO 9448020246      

O&M - Talak

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877244     aetalak_molkalmoru @bescom.co.in Near Bus stop, Thallak village and hobli, Chalkere- 577543.

O&M -Hirehalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877244     aetalak_molkalmoru @bescom.co.in Hirehalli Village

O&M - Dodda Ullarahatti

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877395     aedoddagollarati_chalkere @bescom.co.in Near Bus stop, Doddaullarthi village, Challakere- 577537

O&M - Nayakanahatti

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877328     aenayakanahatti_chalkere @bescom.co.in Naikanahatty village, Parashurampura Hobli, Chalkere- 577536.

Molkalmoru Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279043 8198 229241 aeemolkalmuru@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Opposite to Government college, KEB circle,Molakalmuru-577535
AET 7022770102     aetmolkalmuru@bescom.co.in
AAO 9449843577     aaomolkalmuru@bescom.co.in

O&M - Molakalmoru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877212     aemolkalmoru_molkalmoru @bescom.co.in Opposite to Government college, KEB circle, Molakalmuru-577535

O&M - B.G Kere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9686073348     aebgkere_molkalmoru @bescom.co.in Near Bommagondanakere, Kptcl station, B G kere, Chalkere-577529.

O&M - Rampura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877211     aerampura_molkalmoru @bescom.co.in Opposite to Market Rampura village, Challakere- 577540.

O&M - Nagasamundra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8105605916     aerampura_molkalmoru @bescom.co.in Nagasamundra village, Challakere- 577540

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-09-2021 12:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080