ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

Contact Us- Corporate Office

Office Address

Latitude/Longitude

Corporate Office ,BESCOM K.R.CircleBangalore-560001.

12.58.34.4-77.35.18.0


Corporate Office

MD Section

Designation Phone Email
Managing Director 080-22085093 md@bescom.co.in
PS to MD 080-22354929 pstomd@bescom.co.in
AE to MD 080-22343311 aetomd@bescom.co.in
TA to MD 080-29613311 tatomd@bescom.co.in

DT Section

Designation Phone Email
Director Technical 080-22354926 dt@bescom.co.in
PS to DT 9449008896, 080-22354926 pstodt@bescom.co.in

DF Section

Designation Mobile Phone Email
Director Finance 94498 43555 080-22340055 df@bescom.co.in
OSDtoDF 9449841539 080-22340055 osdtodf@bescom.co.in

CGM F&C Section

Designation Mobile Phone Email
CGM F&C 9483546576 -  
PS to CGM   -  
SA to CGM   -  
AGM-1  9449844876 080-22274447 agm1cgmfc@bescom.co.in
AGM-2  9449844637 080-22274447 agm2cgmfc@bescom.co.in
AGM-3  9449844634 080-22274447 agm3cgmfc@bescom.co.in

Revenue Section

Designation Mobile Phone Email
GM 9449055839 080-22205043 gmrevenue@bescom.co.in
DGM (Revenue-1) 9449045069 080-22285173 dgmrevenue@bescom.co.in
DGM (Revenue-2) 9449841539 - dgmrevenue2@bescom.co.in
DGM (HT) 9449030868 080-22205043 dgmht@bescom.co.in
AGM-1 9480812463 080-22085040 agmrevenue1@bescom.co.in
AGM-2 9449844634 - agmrevenue2@bescom.co.in
AGM-3 9449844805 080-22085040 agmrevenue3@bescom.co.in
AGM (HT) 9480812454 - agmrevenue4@bescom.co.in

Accounts & Retail Tariff Section

Designation Mobile Phone Email
GM 9449030863 080-22352480 gmft@bescom.co.in
DGM (Accounts) 9449844659 080-22383968 dgmft@bescom.co.in
AGM (F&C) 9342905058 - agmfc@bescom.co.in
AGM( Compilation) 9449868911 - agmft1@bescom.co.in
Manager (Accounts) 9341249732 -  
AGM (F&C) 9900421472 080-22085170 agmfc@bescom.co.in
AGM-1 (F&T) 9342905058 080-22085368 agmft1@bescom.co.in
AGM-2 (F&T) 9980332226 080-22085365 agmft2@bescom.co.in
SAFT   080-22085380 saft@bescom.co.in

Finance & Resources Section

Designation Mobile Phone Email
GM 9449844649 080-22354940 gmexpr@Bescom.co.in
DGM-1 0 - dgmexpr1@Bescom.co.in
AGM-1 9449839256 080-22354282 agmexpr1@Bescom.co.in
AGM-2 9449012151 080-22352756 agmexpr2@Bescom.co.in
AGM-3 9449566261 - agmexpr3@Bescom.co.in
SA-1 0 - saexpr1@bescom.co.in

DSM Section

Designation Mobile Phone Email
General Manager(Ele) 9449844861 080-22340816 080-22340816 gmdsm@bescom.co.in gmdsm.work@gmail.com
Deputy General Manager(Ele) 9449078010 080-22340816 dgmdsm@bescom.co.in
Assistant General Manager (Ele)-1 9449841592 080-22340816 agmdsm1@bescom.co.in
Assistant General Manager (Ele)-2 9480812458 080-22340816 agmdsm2@bescom.co.in
Assistant General Manager (Ele)-3 9449868931 080-22340816 agmdsm3@bescom.co.in
Assistant General Manager (Energy Auditor) 9449841597 - energyauditor@bescom.co.in
Manager(Ele) 9449841587 - manager2dsm@gmail.com
Solar Helpdesk 080-22340816 - solarrooftop@bescom.co.in

Admin Section

Designation Mobile Phone Email
General Manager (Admin & H R) 9449844880 - gmadminhr@bescom.co.in
DGM to Admin 9449815232 080-22342220 dgmadmin@bescom.co.in
AGM to Admin 9449801388 080-22354941 agmadmin@bescom.co.in
Manager-1 (Admin)   080-22085061 manageradmin1@bescom.co.in
Manager-2 (Admin)   - manageradmin2@bescom.co.in
DGM (HRD) 9449844615 080-22267181 dgmhrd@bescom.co.in
AGM (HRD) 9449844808 080-22267181 agmhrd@bescom.co.in
DGM (KDO)   - dgmkdo@bescom.co.in
AGM (PLO) 9480812481 080-22085061 agmplo@bescom.co.in

Departmental Enquiry Section

Designation Mobile Phone Email
DGM - 080-22354937 dgmenquiry@bescom.co.in
AGM 9480834885 080-22354937 agmenquiry@bescom.co.in

Corporate Affairs Section

Designation Mobile Phone Email
CGM 9449844602 080-22341240 cgmca@bescom.co.in
DGM-1 9449844621 - dgmca1@bescom.co.in
DGM-2 9449844862 080-22258938 dgmca2@bescom.co.in
DGM-3 9449074138 - dgmca3@bescom.co.in
AGM-1 9449844847 - agmca1@bescom.co.in
AGM-2 (Budget) 9449074846 080-22258938 agmbudget@bescom.co.in
AGM-3 9449844800 - agmca3@bescom.co.in
AGM (Protocol) 9449877575 080-22258938 agmcaprotocol@bescom.co.in
Manager-1 9738272804 - managerca1@bescom.co.in
Manager-2 9449035004 080-22258938 managerca2@bescom.co.in
Manager-3   - managerca3@bescom.co.in

CGRF Section

Designation Mobile Phone Email
Chairman   - chairmancgrf@bescom.co.in
Member-1   - membercgrf1@bescom.co.in
Member-2   - membercgrf2@bescom.co.in
AGM (CGRF)   - agmcgrf@bescom.co.in

Kannada Section

Designation Mobile Phone Email
SAK-DO 9480834886 - sakdo@bescom.co.in

Civil Section

Designation Mobile Phone Email
DGM (Civil) 9449877003 080-22342855 dgmcivil@bescom.co.in
DGM (Estate)   - dgmestate@bescom.co.in
AGM (Civil) 9449082478 - agmcivil@bescom.co.in
Manager (Civil) 9448622395 - managercivil@bescom.co.in

Law Section

Designation Mobile Phone Email
Law Officer   - lawofficer@bescom.co.in

RTI Section

Designation Mobile Phone Email
DGM 9449830862 080-22085023 dgmrti@bescom.co.in
Manager (RTI) 9480812491 080-22085037 managerrti@bescom.co.in

Operation Section

Designation Mobile Phone Email
CGM 9449844899 080-22352487 cgmop@bescom.co.in
PS to CGM(Operation) 9448673143 080-22352487 pstocgmop@bescom.co.in
DGM-1 (Operation) 9449046580 080-22083212 dgmop1@bescom.co.in
DGM-2 (Operation) 9480812457 080-22354564 dgmop2@bescom.co.in
AGM-1 (Operation) 9449844870 080-22085212 agmop1@bescom.co.in
AGM-2 (Operation) 949844898 080-22085210 agmop2@bescom.co.in
AGM-3 (Operation) 9449844879 080-22083212 agmop3@bescom.co.in
Manager-1 (Operation) 9886771200 - managerop1@bescom.co.in
Manager-2 (Operation) 7760675009 - managerop2@bescom.co.in
Manager-3 (Operation) 9449626764 - managerop3@bescom.co.in
AGM (Transmission Cell) 9449844890 - agmtrmcell@bescom.co.in
DGM to DCC 9449844747 - dgmdcc@bescom.co.in
AGM to DCC-1 9449844811 - agmdcc1@bescom.co.in
AGM to DCC-2 9449868903 - agmdcc2@bescom.co.in
AGM to DCC-3   - agmdcc3@bescom.co.in
Manager-1 (DCC) 9844583299 - managerdcc1@bescom.co.in
Manager-2 (DCC) 9480334824 - managerdcc2@bescom.co.in
Manager-3 (DCC) 9008664202 - managerdcc3@bescom.co.in
Manager-4 (Operation) 9036483453 - manager4op1@bescom.co.in
DCC 9538822237 080-22354564 dcc@bescom.co.in

DAS Section

Designation Mobile Phone Email
GM 9448279010 080-22210070 gmdas@bescom.co.in
DGM-1 9449046577 080-22210252 dgmdas1@bescom.co.in
DGM-2 9449844864 - dgmdas2@bescom.co.in
DGM-3 9449844627 - dgmdas3@bescom.co.in
DGM-4 8277893907 - dgmdas4@bescom.co.in 
AGM-1 9480812482 - agmdas1@bescom.co.in
AGM-2 9480812467 - agmdas2@bescom.co.in
AGM-3 9449841590 - agmdas3@bescom.co.in
AGM-4 9449844836 - agmdas4@bescom.co.in
AGM-5 9449841584 - agmdas5@bescom.co.in
AGM-6 9449877979 - agmdas6@bescom.co.in
AGM-8 9449844758 - agmdas8@bescom.co.in
AGM-9 9449844819 - agmdas9@bescom.co.in
AGM-10 9449868919 - agmdas10@bescom.co.in
AGM-11 9480812468 - agmdas11@bescom.co.in
AGM-13 8277892572 - agmdas13@bescom.co.in 
AGM-14 8277892571 - agmdas14@bescom.co.in
AGM-15 9449841594 - agmdas15@bescom.co.in
AGM-FC (DAS) 9449844863 - agmfcdas@bescom.co.in
AGM-16 8277892580 - agmdas16@bescom.co.in
AGM-19 8277892582 - agmdas19@bescom.co.in
AGM-20 9448610710 - agmdas20@bescom.co.in
AGM-21 9620157752 -  
Manager-3 9449844614 - managerdas3@bescom.co.in 
Manager-6 9449841542 - managerdas5.work@gmail.com
Manager-7 9632203387 - managerdas7@bescom.co.in
Manager-8 9480812495 - managerdas8@bescom.co.in
Manager-10 9449841511 - managerdas10@bescom.co.in
Manager-11 9449841512 - managerdas11@bescom.co.in
Manager-12 9449841518 - managerdas12@bescom.co.in
Manager-13 9449841521 - managerdas13@bescom.co.in
Manager-14 9449841513 - managerdas14@bescom.co.in
Manager-15 9449841517 - managerdas15@bescom.co.in
Manager-16 9449841516 - managerdas16@bescom.co.in
Manager-17 9449841520 - managerdas17@bescom.co.in
Manager-19 8277892557 - managerdas19@bescom.co.in
Manager-18 9449841510 - managerdas18@bescom.co.in
Manager-20 9742208901 - managerdas20@bescom.co.in
Manager-21 9480816100 - managerdas21@bescom.co.in
Manager-22 9449841560 - managerdas22@bescom.co.in
Manager-23 9731234114 - managerdas23@bescom.co.in
Manager-24 8277892563 - managerdas24@bescom.co.in
Manager-25 8277892565 - managerdas25@bescom.co.in
Manager-27 8277892579 - managerdas27@bescom.co.in
Manager-28 8277892581 - managerdas26@bescom.co.in
Manager-29 8277893901 - managerdas29@bescom.co.in
Manager-30 8073767443 - managerdas30@bescom.co.in
Manager-31 8277893902 - managerdas31@bescom.co.in
Manager-32 7406780180 - managerdas32@bescom.co.in
Manager-33 9449256013 - managerdas33@bescom.co.in
Manager-34 8197262211 - managerdas34@bescom.co.in
Manager-35 9916757446 - managerdas35@bescom.co.in
Manager-36 9448568892 - managerdas36@bescom.co.in
Manager-37 8861295742 - managerdas37@bescom.co.in
Manager- 38 9880021415 - managerdas38@bescom.co.in
Manager- 39 9739544827 - managerdas39@bescom.co.in
Head Clerk 9449841564 -  

Projects Section

Designation Mobile Phone Email
CGM (Projects) 9449844885 - cgmprojects@bescom.co.in
DGM-1 9449844610 - dgmnj@bescom.co.in
AGM-1 (NJY) 9449844628 - agmnj1@bescom.co.in
AGM-2 (NJY) 9480834881 -  
Manager-1 (NJY) 9449877111 -  
Manager-2 (NJY) 9448991275 -  
DGM-2 9480812465 -  
AGM-1 (RGGVY & DDUGJY) 9449868906 -  
JE-1 (RGGVY & DDUGJY) 9448991273 -  
DGM-3 9449046582 -  
Manager-1 (RAPDRP-B & IPDS) 9449844883 -  
DGM-4 9449840344 - dgmprojects4@bescom.co.in
AGM-1 9480811291 -  
Manager-1 9449868930 -  

Customer Relation Section

Designation Mobile Phone Email
GM 9449844778 080-22251927 gmcr@bescom.co.in
AGM-2 9480812450 - agmcr2@bescom.co.in
AGM-3 9480812451 - agmcr3@bescom.co.in
AGM-4 9480812452 - agmcr4@bescom.co.in

ICT & MIS Section

Designation Mobile Phone Email
GM (ICT & MIS) 9449844720 080-22101912 gmit@bescom.co.in
DGM IT-1 9449844850 - dgmit1@bescom.co.in
DGM IT-2 9449877005 0 dgmit2@bescom.co.in
DGM IT-3 9449844848 - dgmit3@bescom.co.in
DGM IT-4 8277893921 - dgmit4@bescom.co.in
DGM IT-2 9449877005 - dgmit2@bescom.co.in
AGM IT-3 8277892576 - agmit3@bescom.co.in
AGM IT-2 9449046581 - agmit2@bescom.co.in
Manager IT-5 9449841567 - managerit5@bescom.co.in

Meters & Commercial Section

Designation Mobile Phone Email
General Manager (M&C) 8277893903 - gmcom@bescom.co.in/gmmcom123@gmail.com
Deputy General Manager (M&C) 9449844600 080-22341177 dgmmeter@bescom.co.in
Asst. General Manager M1 8277892564 080-22341177 agmm1@bescom.co.in
Asst. General Manager M2 9449868902 080-22341177 agmm2@bescom.co.in
Asst. General Manager M3 9449841500 080-22341177 agmm3@bescom.co.in
Manager (M&C) 8277889652 080-22341177                     -
Manager (F&C) 080-22341177                     -

Procurement Section

Designation Mobile Phone Email
GM 9449844636 080-22354939 gmproc@bescom.co.in gmproc.work@gmail.com
DGM (Procurement) 9449844689 - dgmproc@bescom.co.in
AGM-P1 9449868904 080-22354939 agmproc1@bescom.co.in
AGM-P2 9449868901 080-22354939 agmproc2@bescom.co.in
AGM-P3 9449868900 080-22085398 agmproc3@bescom.co.in
AGM-P4 9480812484 080-22354939 agmproc4@bescom.co.in
AGM-F&C (Procurement) 9449841562 080-22354939 agmfcproc@bescom.co.in
AGM (Material Management) 9449844845 080-22354939 agmmm@bescom.co.in
Manager (Procurement) 9449868926 080-22354939 managerproc@bescom.co.in
AGM (Material Management) 9449844845 080-22085399 agmmm@bescom.co.in
Manager (Procurement) 9740169579 080-22085400 managerproc@bescom.co.in

Power Purchase Section

Designation Mobile Phone Email
GM 9449055636 080-22352796 gmpp@bescom.co.in
DGM-1 9449844790 - dgmpp1@bescom.co.in
DGM-2 9449844839 080-22371974 dgmpp2@bescom.co.in
DGM-F&C 9449089724 080-22354405 dgmfcpp@bescom.co.in
AGM-F&C 9448279578 080-22354405 agmfcpp@bescom.co.in
AGM-1 9449844603 - agmpp1@bescom.co.in
AGM-2 9449078076 080-22085281 agmpp2@bescom.co.in
AGM-IA 9449868913 -22372860 agmiapp@bescom.co.in
Manager-1 7411625259 080-22354405 managerfcpp1@bescom.co.in
Manager-2 8802285211 080-22354405 managerfcpp2@bescom.co.in
Manager-IA 9986609692 080-22372860 manageriapp@bescom.co.in
Manager PP 1 9481966800 -  
Manager  PP 2 9449841553 -  

Establishment & Service Section

Designation Mobile Phone Email
AGM 9449023245 080-22085055 agmes@bescom.co.in
Manager 9611678863 080-22085058 managaeres@bescom.co.in
SA-1 9448514844 080-22085017 saes1@bescom.co.in
SA-2 9741234529 080-22085053 saes2@bescom.co.in

Internal Audit Section

Designation Mobile Phone Email
CGM (I/A) 9449844840 080-22354923  cgmia@bescom.co.in
DGM (I/A) 9449030865 080-22373969 dgmia@bescom.co.in
AGM-1 9449868913 080-22372860 agmiapp@bescom.co.in
AGM-2 9449868907 080-22352729 agmia2bescom.co.in
AGM-3 9449844877 080-22879266 agmia3bescom.co.in
AGM-4 9449868910 - agmia4@bescom.co.in
AGM-5 9449868908 - agmia5@bescom.co.in
AGM-6 9449868909 080-22879268 agmia6@bescom.co.in
Manager   080-22372860 manageriapp@bescom.co.in

Quality Standards & Safety Section

Designation Mobile Phone Email
General Manager 9449046576 080-22342128 gmqs@bescom.co.in and  gmqs.work@gmail.com
DGM-1 9449844875 - dgmqs1@gmail.com
DGM-2 9449844838 - gmqs.work@gmail.com
DGM-3 9449800158 - gmqs.work@gmail.com
DGM-4 9449844630 - dgm4qss.works@gmail.com
AGM-1 9449844828 - agmqs1@bescom.co.in
AGM-2 9449046664 - gmqs.work@gmail.com
AGM-3 9449035794 - gmqs.work@gmail.com
AGM-4 9449800159 - gmqs.work@gmail.com
AGM-5 9480811292 - agm5qss.work@gmail.com and   agmqs5@bescom.co.in
AGM-6   - agmqs6@bescom.co.in
AGM-7   - agmqs7@bescom.co.in
AGM (E-Audit) 9663303765 - agmeaudit@bescom.co.in
AGM (Energy Audit)   - agmenergyaudit@bescom.co.in
Manager (Q&S) 9611615669 - managerqs1@bescom.co.in
ADGP 9449056660 - adgp@bescom.co.in
EE-Q&S (Chitradurga) 9449026578 - eeqschitradurga@bescom.co.in
AEE-Q&S(Tumakur) 9449046661 - aeeqstumkur1@bescom.co.in
AEE-Q&S (Davanagere) 9449056660 - aeeqsdavanagare1@bescom.co.in

Vigilance Section

Designation Mobile Phone Email
Superintendent of Police 9448042375 080-22381838 spvigilance@bescom.co.in
DGM   - dgmvigilance@bescom.co.in
DYSP   - dyspvigilance @bescom.co.in
Account Offcer   - ao_vig@bescom.co.in
AEE-Chitradurga 9448094830 08194-231735 aee_vig_ctd@bescom.co.in
Police Inspector-Chitradurga 9448094813 - pi_vig_ctd@bescom.co.in
AEE-Davanagere 9448094832 08192-257599 aee_vig_dvg@bescom.co.in
Police Inspector-Davanagere 9448094814 - pi_vig_dvg@bescom.co.in
AEE-Tumakur 9448094829 08156-2271850 aee_vig_tmkr@bescom.co.in
Police Inspector-Tumakur 9448094812 - pi_vig_tmkr@bescom.co.in
AEE-Chikka Ballapur 9448094828 08156-274304 aee_vig_cbp@bescom.co.in
Police Inspector-Chikka Ballapur 9448094809 - pi_vig_cbp@bescom.co.in
AEE-Rajaji Nagar 9448094825 - aee_vig_rjnr@bescom.co.in
Police Inspector-Rajaji Nagar 9448094806 - pi_vig_rjnr@bescom.co.in
AEE-Ramanagar 9448094826 080-7273014 aee_vig_rmnr@bescom.co.in
Police Inspector-Ramanagar 9448094808 - pi_vig_rmnr@bescom.co.in
AEE-Hosakote 9448094815 080-27935280 aee_vig_hkt@bescom.co.in
Police Inspector-Hosakote 9448094807 - pi_vig_hkt@bescom.co.in
AEE-Kolar 9448094827 08152-220736 aee_vig_klr@bescom.co.in
Police Inspector-Kolar 9448094811 - pi_vig_klr@bescom.co.in
AEE-Malleshwaram 9448094822 - aee_vig_mlrm@bescom.co.in
Police Inspector-Malleshwaram 9448094805 - pi_vig_mlrm@bescom.co.in
AEE-Jayanagar 9448094818 - aee_vig_jnr@bescom.co.in
Police Inspector-Jayanagar 9448094803 - pi_vig_jnr@bescom.co.in
AEE-Indiranagar 9448094821 - aee_vig_inr@bescom.co.in
Police Inspector-Indiranagar 9448094804 - pi_vig_inr@bescom.co.in

Pension Section

Designation Mobile Phone Email
DGM 9449841598 - dgmpension@bescom.co.in
AGM 9480834880 - agmpension@bescom.co.in

ECS Section

Designation Mobile Phone Email
DGM 9449868920 - dgmopc@bescom.co.in
AGM 9480812464 - agmonlinepaymentcell@bescom.co.in
Manager   080 -22263805 manageropc@bescom.co.in
Manager   - manageropc2@bescom.co.in

Company Secretary

Designation Mobile Phone Email
Company Secretary 9449878280 080-22266011 cs@bescom.co.in
Personnel Section
Designation Mobile Phone Email
Deputy General Manager (Personnel) 9449877555 - dgmpersonnel@bescom.co.in
Assistant General Manager (Personnel-1) 9480812480 - agmpersonal@bescom.co.in
Assistant General Manager (Personnel-2) 9480812481 - agmplo@bescom.co.in
Assistant General Manager (Personnel-3) 9449841549 - agmpersonal3@bescom.co.in

Smart Grid and Electric Vehicle

Designation Mobile Phone Email
DGM(SG &EV) 9449840344 080-22204344 dgmsg@bescom.co.in
AGM(SG & EV) 9480811291 - agmsg@bescom.co.in
Manager 1 (SG & EV)   - managersg1@bescom.co.in
Manager 2 (SG & EV) 9449841566 - managersg2@bescom.co.in
Manager 3 (SG & EV) 9449877111 - managersg3@bescom.co.in
Manager 4 (SG & EV) 8277893927 - managersg4@bescom.co.in
Manager 5 (SG & EV) 8277893928 - managersg5@bescom.co.in
Manager 6 (SG & EV)   -  

Technology Innovation Center

Designation Mobile Phone Email
Deputy General Manager 8277889653 - dgmtic@bescom.co.in and  ticbescom@gmail.com
Assistant General Manager 9449841589 - agmtic@bescom.co.in
Manager - 2 9449841596 - managertic2@bescom.co.in
Manager - 3 8277892549 - managertic3@bescom.co.in
Manager - 4 8277892570 - managertic4@bescom.co.in 
Manager - 5 8277893900 - managertic5@bescom.co.in

CT and GST

Designation Mobile Phone Email
General Manager (CT&GST) 9449010864 080-22354933 gmgstbescom@gmail.com and  gmcosttax@gmail.com
Assistant General Manager – 1 (CT&GST) 8277892559 -  
Assistant General Manager – 2 (CT&GST) 9620370593 -  
I/C Manager (CT&GST) 9742981470 -  
Assistant (CT&GST) 9986757057 -  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-06-2022 04:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080