ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

 ಶಾಖೆಗಳು
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಿಗಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿವ್ಯ - 1
ನಿವ್ಯ - 2
ನಿವ್ಯ - 3
ಮಾಹ ಮತ್ತು ಕಅ
ಕಾಮಗಾರಿ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾ - 1
ಕಾ - 2
ಕಾ - 3
ಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ವಿಖ - 1
ವಿಖ - 2
ಹ ಮತ್ತು ವಾ
ಡಿಎಸ್ಎಂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಗು ಪ್ರ ಮತ್ತು ಸು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಖರೀದಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಲೆ ಮತ್ತು ಜ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಡಾಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕಂದಾಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಐಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಆ ಮತ್ತು ಮಾ ಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಆಡಳಿತ
ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಸಂಅ
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಮನ್ವಯ
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ
ಓಪಿಸಿ
ಸಿ ಮತ್ತು ಸೇ
ಸಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಟಿ ಐ ಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಎಸ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಇ ವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-07-2020 04:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin