೧೭ ಅಂಶಗಳು

ಅಂಶಗಳು

ವಿಷಯ

ಅಂಶ - 1

ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರ

ಅಂಶ - 2

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ

ಅಂಶ - 3

ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ

ಅಂಶ - 4

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರ

ಅಂಶ - 5

ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು, ಅನುಸೂಚಿಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳ ಬಳಕೆ

ಅಂಶ - 6

ಹೊಂದಿರುವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪ್ರವರ್ಗಗಳ ವಿವರ

ಅಂಶ - 7

ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅಂಶ - 8

ಮಂಡಳಿ, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅಂಶ - 9

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ

ಅಂಶ – 10

ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳದ ವಿವರ

ಅಂಶ - 11

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ

ಅಂಶ - 12

ಸಹಾಯಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಅಂಶ - 14

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಅಂಶ - 15

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರ

ಅಂಶ - 16

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-07-2020 04:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin